In document

id: 843-33-CD279
Date: 1981 / 02
Country: INDIA
Place: ABU / Monte Abu (Rajasthan)
Temple: Vimalavasahi di Tejahpala
Godhead: MHV / Mahavidyadevi Jain – VJD / Vajradhar